أكاديمية المركز و أكاديمية مي سات

أكاديمية المركز و أكاديمية مي سات

أولا: أكاديمية الـمـركــــز COCC Academy

cocc-academy

ثانيًا:  أكاديمية مـي سـات للإعـلام ME Sat Media Academy

     
%d9%85%d9%89-%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%83%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%85%d8%a9

                                                                                                                                           

     

                               

..